Facebook pageYoutube channelen

MANUÁL PRO ÚČASTNÍKY PROGRAMU


ÚVOD

Program kombinuje prvky programace a sociální efekt mezinárodního „svátku české hudby.“ Máme zájem, aby se Roku české hudby (dále RČH) účastnilo co nejvíce seriozních pořadatelů jak v oblasti profesionální, tak neprofesionální hudební kultury.

Vzhledem k tomu prosíme o dodržování níže uvedených zásad, které pomohou k zviditelnění programu a zároveň zmenší riziko nekonzistence. Je třeba mít na zřeteli, že je program zaštítěn významnými uměleckým osobnostmi mezinárodní prestiže.

Jádro RČH tvoří projekty přímo financované z programu Roku české hudby Ministerstva kultury ČR, nebo grantového řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Další část je financována z jiných veřejných (regionálních, městských, zahraničních) a soukromých zdrojů.

Vnějším spojovacím znakem účasti v programu je společné logo rozechvělého trianglu s pulzujícím světelným srdcem, který používáme pro propagaci české hudby od r. 2004 (viz např. www.czechmusic.org).

ZAČLENĚNÍ DO PROGRAMU ROK ČESKÉ HUDBY

Projekt se začleňuje do programu

 1. pokud byl plánován a finančně podpořen z programu Rok české hudby v případě příspěvkových organizací MK ČR (Česká filharmonie, Národní divadlo, Institut umění-Divadelní ústav, který je zároveň také koordinátorem, Národní muzeum-České muzeum hudby, Národní galerie ad.),
 2. účastí v tématickém grantovém řízení Ministerstva kultury nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, popř. dalších regionálních tématických programů,
 3. pokud dramaturgie akce (festivalu, koncertu, představení, výstavy, konference atd.) je zaměřena na téma české hudby a pořadatel má zájem využít propagační podpory programu. V tomto případě informujte, prosím, Informačně-koordinační centrum (dále IKC) programu (hudba@institutumeni.cz] o svém záměru,
 4. IKC v monitoringu vyhledá česky zaměřený program a osloví pořadatele.

MOTIVACE PRO ZAČLENĚNÍ

Kromě finanční podpory z grantových řízení v případě 3. a 4. (výše) lze využít propagační a partnerské podpory projektů prostřednictvím nebo ve spolupráci s IKC viz níže..

LOGO ROKU ČESKÉ HUDBY

 1. Varianty loga: Naleznete ku stažení v tiskovém servisu. Českou v české verzi, anglickou v anglické verzi webu.
  K dispozici je logo v barevné variantě červené a oranžové, na bílém nebo černém pozadí. Na web lze užít formát animovaného loga.
 2. Velikost loga: velikost trianglu samotného (bez popisu) by měla být minimálně 1 cm.
 3. Umístění loga: doporučujeme separátně od log sponzorů, protože označuje obsahové zaměření projektu.
 4. Povinnost užití: Logo je povinné užít u projektů, které čerpají přímo ze státních a veřejných účelových tématických zdrojů. U ostatních užití informujte, prosím, IKC o svém záměru.

DALŠÍ PROPAGAČNÍ NÁSTROJE PROGRAMU

 1. Odkaz na web RČH: Doporučujeme pořadatelům uvádět kromě loga odkaz na webové stránky programu www.rokceskehudby.cz, popř. proklik z vlastních webových stránek, aby zájemci získali představu kontextu projektu.
 2. Perex k užití pro pořadatele (doporučený):

  „Rok české hudby 2014 je programem pro podporu české hudební kultury všech žánrů a druhů. Vychází z tradice výročí významných skladatelů, interpretů a organizací v letech zakončených čtyřkou (B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, J. Suka a dalších). Oporou programu jsou projekty významných národních uměleckých organizací (Česká filharmonie, Národní divadlo, Národní muzeum, Národní galerie a další), regionální profesionálních divadel a orchestrů, mezinárodních festivalů.
  Jeho podtitulem je „tvořivost a spolupráce“ Uměleckou záštitu nad programem přijali mezzosopranistka Magdalena Kožená a Sir Simon Rattle, šéfdirigent Berlínské filharmonie. Čestným presidentem je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek
  Koná se s finanční podporou Ministerstva kultury ve spolupráci s Ministerstvy školství, mládeže a tělovýchovy, zahraničí a Ministerstva pro místní rozvoj.“

  Pozn.: Lze se samozřejmě inspirovat z dalších textových materiálů, zveřejněných na webu Rok české hudby, zejm. v rubrice Rok české hudby a Tiskový servis.
  Pokud použijete vlastní formulace, přivítáme, když budete text konzultovat s IKC.

 3. Podtitulem programu je „tvořivost a spolupráce“. Tento podtitul naznačuje hodnotové preference programu. Lze se na tento podtitul odvolávat u vlastního projektu.
  Claimem vhodným zejména pro zahraničí je „česká hudba má zvuk“ – v anglické verzi „sound of Czech music“.
 4. Nekomerční sdílení obrazových materiálů a spotů, publikovaných IKC (web, youtube, popř. facebook). Tyto materiály jsou k dispozici v tiskovém servisu v rubrice Propagace programu. Sdílení je možné jen nekomerčně u projektů RČH a výhradně s odkazem na zdroj. Jsme v tomto vázáni licencí.

  Při užití je třeba dále rozlišit:

  1. imageovou reklamu - tj. spot s motivem české krajiny vyrůstající z ekvalizéru (s hudbou B. Smetany – Z českých luhů a hájů), imageový plakát s motivem ekvalizéru.
   Tyto motivy je možné využít bez omezení,
  2. obrazové materiály propagující osobnosti spojené s RČH nebo českou hudbou (spoty M. Kožená, S. Rattle, J. Bělohlávek, J. Nekvasil a další), obrazová reklama spojená s osobnostmi zejména Kožené a Sira Rattla.
   Při sdílení těchto materiálů prosím konzultujte vhodnost s IKC.
   Tento segment souvisí s programovou linií orientovanou na význam osobností pro českou kulturu a přivítáme součinnost při mapování a dokumentaci (viz níže).
  3. obrazové materiály přípravné fáze (motiv J. Slíva), které není vhodné užívat pro průběh RČH.
  4. obrazové materiály, které případně vzniknou pro určité programové segmenty (např. věnovaný dětem).

SPOLUPRÁCE S PARTNERY PROGRAMU

Seznam partnerů programu naleznete v rubrice Partneři. Uvádět je u vlastního projektu je možné pouze s odkazem, že se jedná o partnery programu RČH ( pokud nejsou, samozřejmě, také zároveň přímými partnery Vašeho projektu).

Pokud se budete obracet na naše partnery přímo (je možné zejména v komunikaci s Českými centry, Czech Tourism, Prague City Tourism-PIS, NIPOS, ČHR popř. časopisy), uvádějte, prosím, že Váš projekt je začleněn do programu RČH (způsoby začlenění viz výše). Není povinností našich partnerů Vám vyhovět, nicméně můžete očekávat větší vstřícnost vzhledem k rámcových dohodám s nimi. V každém případě je vhodné spolupracovat s IKC.

přímé kontakty:
Portál RVP
rámcový vzdělávací program
Mgr. Pavlína Hubblová
vedoucí Referátu metodického portálu, Národní ústav pro vzdělávání
pavlina.hubblova@nuv.cz
MŠMT PhDr. Alexandros Charalambidis
Oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT
Alexandros.Charalambidis@msmt.cz
Česká centra Naděžda Lhotská
programové odd. (hudba)
lhotska@czech.cz
Czech Tourism Ing. Barbora Malá
vedoucí odd. marketingové komunikace
mala@czechtourism.cz
Prague City Tourism Kateřina Pavlitová
marketingová ředitelka
K.Pavlitova@pis.cz
NIPOS
poradenství pro neprofesionální aktivity
Mgr. Lenka Lázňovská
ředitelka
llaznovska@nipos-mk.cz

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

je významnou součástí programu. Prosíme v tomto o součinnost, protože dobrá dokumentace přispěje nejen k podkladům pro propagaci české kultury do zahraničí, ale bude také oporou pro získávání zájmu, a tím i prostředků pro další projekty. Prosíme Vás v tomto o součinnost a sdílení.

 1. obrazová a textová dokumentace projektů
  Přivítáme, když nám budete průběžně zasílat dokumentaci svých projektů včetně AVD dokumentace, kterou budeme sdílet, pokud bude zajímavá a kvalitní.
 2. rozhovory s osobnostmi

  Součástí koncepce Roku české hudby jsou rozhovory s osobnostmi, hudebníky, které dlouhodobě profesně zajímá česká hudba, český repertoár, a to jak u nás, tak v zahraničí.

  Přivítáme, když nás upozorníte na typy a příležitosti, popř. sami natočíte, nebo jinak zaznamenáte rozhovor. Rozhovory by neměly být směrovány na téma RČH, ale na konkrétní témata o české hudbě (skladby, interprety, interpretaci apod.). Rádi takové příspěvky budeme sdílet. Patří do rubriky „přátelé české hudby“, která není omezena na rok 2014, ale budeme v ní pokračovat. Je prospěšná pro branding české kultury.

 3. příspěvky do rubriky „Co je česká hudba“
  Na našem webu najdete již hotový sborník. V elektronické verzi zůstává otevřený.
  Máte-li co říci zajímavého k tématu, popř. nám chcete sdělit typ na osobnost, která by, podle Vašeho názoru, mohla přispět, upozorněte, prosím, IKC.

Kontakt:

Informačně-koordinační centrum
Lenka Dohnalová, koordinátorka, lenka.dohnalova@divadlo.cz
Lucie Bartoňová, PR, lucie.bartonova@divadlo.cz
Petr Vlha, webová databaze, petr.vlha@gmail.com